Polytechna Consulting

Jazyková výuka

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Organizace jazykového kurzu

Celá organizace firemního jazykového vzdělávání je rozdělena do několika fází.

    
 1. Přípravná fáze - provedeme analýzu potřeb společnosti a zaměstnanců
 2.   
 3. Analýza jazykových znalostí posluchačů - ověříme znalosti zaměstnanců
 4.   
 5. Tvorba studijních cílů a plánů - zpracujeme programy pro skupinovou či  individuální výuku, průběžné či intenzivní kurzy
 6.   
 7. Průběh výuky - pravidelně získáváme zpětnou vazbu od posluchačů
 8.   
 9. Testování  a zpětná vazba - průběžně testujeme znalosti posluchačů, vyhodnocujeme jejich úspěšnost a potenciál. Pravidelně získáváme zpětnou vazbu od posluchačů.

 

Přípravná fáze

Na základě našich zkušeností v oblasti firemního jazykového vzdělávání, jsme si   vědomi, že každý klient má individuální potřeby. Proto jsme připraveni si s každým naším novým potenciálním klientem sjednat osobní schůzku, které se účastní pedagogičtí pracovníci naší agentury i zástupci našeho obchodního oddělení. Na první schůzce nás klienti informují o svých představách o jazykové výuce a my se snažíme navrhnout optimální řešení všech požadavků.

K hlavním tématům schůzky je představení nabídky standardních jazykových kurzů a   následný výběr specifických kurzů dle individuálních požadavků klienta, určení objemu kurzů dle předpokládaného počtu budoucích posluchačů, specifikace místa průběhu jazykového vzdělávání, určení kontaktních osob na straně klienta a jazykové agentury zodpovědných za organizaci a hladký průběh jazykové výuky.

Osobní schůzka je výbornou příležitostí pro seznámení se ze zástupci jazykové agentury a zodpovězení jakýchkoliv dotazů týkajících se administrativního  zajištění výuky, ceny za výuku, způsobu platby či samotného průběhu výuky posluchačů.

Analýza   jazykových znalostí posluchačů

Na základě vstupních testů budoucích posluchačů naše metodické oddělení vypracuje   podrobné profily jednotlivých posluchačů dle standardu Společného evropského   referenčního rámce, který přesně vymezuje dosažené jazykové úrovně. Tyto profily   tvoří podklad pro analýzu vzdělávacích potřeb studentů, ve kterých navrhneme prioritní oblast výuky pro individuální posluchače či skupiny posluchačů. Výuka může být například zaměřena na zdokonalování všech složek jazykových znalostí (čtení, psaní, poslech, mluvení), nebo jenom na zdokonalování jedné složky případně rozšiřování slovní zásoby na dané jazykové úrovni.

Tvorba studijních cílu a plánů

Po upřesnění jazykových potřeb posluchačů naši metodici vytvoří studijní cíl a následně plán přesně dle možností a schopností posluchače. Ve studijním plánu jsou okruhově vymezeny předpokládané studijní pokroky v reálném čase a návrh učebních materiálu k výuce. Celý plán slouží jako podklad pro budoucí lektory, kteří díky němu mohou směrovat k efektivnímu dosažení cílů.

Konečnou fází přípravy jazykového kurzu je návrh rozdělení posluchačů do skupin s  vymezeným studijním cílem a studijním plánem. Po následné konzultaci s klientem jsme připraveni na administraci jakýchkoliv změn dle specifických požadavků tak, aby výuka probíhala podle potřeb a představ klienta.

Průběh výuky

Výuka v souladu se standardy Společného evropského referenčního rámce - SERR pro jazyky dle Rady Evropy.

Naším cílem je poskytnout všem posluchačům co nejkvalitnější jazykovou výuku. Klademe důraz na průběžné monitorování výuky formou testování posluchačů, hospitací, dotazníků spokojenosti, anket či komunikaci a zpětné vazby s kontaktními osobami ve společnosti, pro kterou daná výuka probíhá. Na základě těchto výsledků můžeme upravit strukturu studijních plánů k dosažení maximální efektivity studia při zachování kvality výuky.

Závěrečné testování – měření znalostního   pokroku studentů

Nenahraditelnou součástí jazykových kurzů je i závěrečné testování studentů, které   probíhá jednou ročně, obvykle v průběhu června. V rámci individuálního přístupu ke klientům je i závěrečné testování možné přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům a provádět ho i vícekrát ročně, například na závěr každého semestru. Informace získané závěrečným testováním jsou rozhodujícím materiálem, na jehož základě dochází k monitorování studijního pokroku studentů. Tyto informace zároveň slouží i k posouzení  plnění studijního plánu a vytyčeného studijního cíle. Detailní zpráva ze   závěrečného testování je po jejím dokončení předána k posouzení klientům.

Po úspěšném ukončení kurzu dané jazykové úrovně a složení závěrečného testu od nás posluchač obdrží certifikát.